Buffalo Mac

$19.75

Buffalo Mac deletions
Total: 19.75

Topped with crispy chicken, buffalo sauce, bleu cheese